شما اینجا هستید
خانه  >>  استان های ایران  >>  خراسان رضوی  >>  مشخصات مسئولین کمیته یوگا استان
جزییات استان ها
مشخصات مسئولین کمیته یوگا استان خراسان رضوی
Print    Email

1.مسئول کمیته: شیما شالچی
2.نائب رئيس:آقای توکل
3.دبیر: میترا صدر
4.مسئو ل واحد آموزش: مریم ناجی پارسائیان
5.مسئول واحد امور باشگاهها: زهرا کرمانیان
6.مسئول واحد مسابقات: الهام روحیان-محمد حسن توکلی
7.مسئول واحد بهداشت و مدیریت بیماریها: مینو مروارید
8.مسئول واحد روابط عمومی: اشرف السادات حسینی
9.مسئول واحد پژوهش: فروغ برهانی
10-مسئول واحد مربیان: ریحانه سادات رسولی
11.واحد سازماندهی و رسیدگی به شکایات :مهرداد صدر
 

محمد حسن توکلیمهرداد صدرفروغ برهانیریحانه سادات رسولی
الهام روحیانمریم ناجیفریبا حسنعلی زادهمینو مروارید
منصوره خبیر شیما شالچی اشرف السادات حسینی زهرا کرمانیان