حسن تیمور تاش رئیس انجمن یوگا شد1396/07/05

دکتر حسن تیمور تاش رئیس انجمن  ورزش یوگا شد  
 طی حکمی از سوی دکتر علی مجدآرا، تیمور تاش رئیس انجمن یوگای فدراسیون ورزش های همگانی شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، طی مراسمی با حضور دکتر علی مجدآرا رئیس فدراسیون، دکتر حسین طاووسی رئیس دفتر مشترک انجمن ها و امیر آذریان رئیس هیأت ورزش های خراسان رضوی، حکم انتصاب حسن تیمور تاش رئیس انجمن یوگا تنفیذ گردید .
در این مراسم از زحمات محمد رحیم جهانگیری در زمان تصدی این انجمن توسط دکتر علی مجدآرا تقدیر و تشکر بعمل آمد.


گفتنی است محمد رحیم جهانگیری سه ماه پیش رئیس کمیته تدوین و بازنگری قوانین و مقررات شد.