باز این چه شورش است که در خلق عالم است. باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است1396/07/02

محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازي خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگوييد
دوباره شور عاشوار به پا شد