بهترین ذکر‌‌ِ زائرین اربعین

حسن تیمور تاش رئیس انجمن یوگا شد

باز این چه شورش است که در خلق عالم است. باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت!