برگزاري امتحانات پايان دوره مربيگري درجه 3 يوگا(ويژه كلاس خانم ملكي و عبد الرضايي)

روز دختران مبارررررك

شروع كارگاههاي اموزشي از هفته دوم مهر ماه

ادامه کلاسهای مربیگری(پرانایاما) 29و 30 مردادماه

تبریک